Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges en municipis rurals

Divendres, 19 d’abril de 2024

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per a rehabilitar habitatges en municipis rurals per immobles de propietat privada. El termini per presentar sol·licituds acaba el proper 28 de juny.

Actuacions subvencionables 

• Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d'execució, de rehabilitació de l'edifici d’ habitatges o habitatge individual.

• Les actuacions que contemplin la millora de l'eficiència energètica de l’edifici d’habitatges, sobre l’envolupant del edifici, com són la substitució de fusteries i/ o la millora de l’eficiència de les instal·lacions ,com la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'edifici d’ habitatges, com són la rehabilitació de l'estructura horitzontal o vertical -ja sigui amb obres de reforç o de substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones i les millores en l’accessibilitat i seguretat d’ utilització.

• En general, totes aquelles obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d'habitabilitat i de funcionalitat que han de satisfer els edificis d’ habitatges i habitatges individuals per protegir a llurs usuaris.

• Els tributs (impostos i taxes), quan el beneficiari de la subvenció els aboni efectivament.

 

Requisits

Dels edificis i amb caràcter previ a la sol·licitud:

• Els edificis d’habitatges o habitatges han d’estar construïts amb anterioritat al 31/12/1999

• Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (11/04/2024).

• L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (ITE) en el cas d'edificis d'habitatges

• Que tinguin seguretat estructural o l'aconsegueixin mitjançant el procés de rehabilitació.

 

Dels habitatges resultants de la rehabilitació a elecció del seu propietari s'han de destinar, amb els condicionants marcats a les bases, a:

• Si l’habitatge ja es destina a residència habitual i permanent del propietari el règim de tinença posterior ha de seguir sent l’ús propi d’aquest propietari i de la seva unitat familiarLloguer

• Els Habitatges que portin més de dos anys buits, el regim de tinença posterior ha de ser destí lloguer, a través de les Borses d'Habitatge.

 

Import de la subvenció

L'import màxim de la subvenció serà del 50 % del pressupost protegible amb els següents límits:

• 20.000 euros per habitatge ja destinat a residencia habitual i permanent en el moment de la presentació de la sol·licitud .No s’admetrà més d’ un habitatge per beneficiari .

• 40.000 euros per habitatge per el cas d’ habitatges buits. S’ estableix un límit màxim de sis habitatges subvencionables per beneficiari .En cas d’ edificis amb més habitatges a rehabilitar, s’ admetran sol·licituds amb aquesta limitació de subvenció . Per a més informació sobre la convocatòria, les bases reguladores i l’accés al tràmit, cliqueu aquí.

 

Per a més informació sobre la convocatòria, les bases reguladores i l’accés al tràmit, cliqueu aquí. També podeu informar-vos al Consell Comarcal de l'Anoia (T. 93 805 15 85) o bé a través del correu electrònic: ahc.rehabilitacio@gencat.cat

Darrera actualització: 24.04.2024 | 09:25